Krakowskie Centrum Bezpieczeństwa

KCB

 

Krakowskie Centrum Bezpiecze??stwa

  

to zespó?? najlepszych specjalistów, których do??wiadczenie i gruntowna wiedza zdobyta podczas s??u??by w Policji na stanowiskach kierowniczych stanowi? gwarancj? najwy??szej jako??ci us??ug z zakresu szeroko rozumianego bezpiecze??stwa.
Dysponujemy kadr? ekspertów posiadaj?cych rozleg??? wiedz? prawn? i ekonomiczn?, specjalizuj?cych si? w bezpiecze??stwie biznesu oraz systemów informatycznych. To czyni nas profesjonalnymi i kompetentnymi partnerami we wszystkich dzia??aniach, których celem jest zapewnienie najwy??szych standardów bezpiecze??stwa.
Jeste??my skuteczni, a nasze us??ugi cechuje poufno??? i pe??na dyskrecja.
Wiemy, ??e bezpiecze??stwo jest jedn? z najwa??niejszych potrzeb jaka musi by? zaspokojona zarówno w ??yciu cz??owieka jak i w sprawnym funkcjonowaniu organizacji. To podstawowy warunek, który pozwala na spokojn? realizacj? planów osobistych i zamierze?? biznesowych.
Jeste??my po to by zapewni? Pa??stwu bezpiecze??stwo w Waszej aktywno??ci osobistej i  zawodowej.
Sprawne tworzenie bezpiecznego otoczenia i zarz?dzanie bezpiecze??stwem to nasza specjalno???.
Mamy pewno??? trafno??ci swoich  dzia??a??, wiemy jak i gdzie szuka? informacji i jak je wykorzysta? do eliminowania zagro??e??.
Nawi?zuj?c z nami wspó??prac? zapewniacie sobie Pa??stwo faktyczne bezpiecze??stwo.


 

Najs??abszym i najbardziej zawodnym
elementem bezpiecze??stwa jest cz??owiek.
Nie ryzykuj - zaufaj profesjonalistom".


 

                        Andrzej Czop                             Janusz Gurgul

                   Dyrektor Generalny                   Dyrektor Zarz?dzaj?cy

Krakowskie Centrum Bezpieczeństwa

ARIANO Kancelaria Prawna