Krakowskie Centrum Bezpieczeństwa

KCB

Doradztwo biznesowe

 

 • Okre??lanie akceptowalnego ryzyka w prowadzonej dzia??alno??ci gospodarczej.
 • Wypracowanie przedsi?wzi?? ukierunkowanych na ochron? maj?tku firmy.
 • Jak zminimalizowa? straty i ustrzec si? przed niekontrolowanym wzrostem kosztów prowadzonej dzia??alno??ci.
 • Zapobieganie kradzie??om sklepowym i magazynowym.
 • Tworzenie dokumentacji przetargowej w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówie?? publicznych; pomoc w przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego (od opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a?? po realizacj? umowy).
 • Doradztwo w zakresie przygotowania i z??o??enia oferty w zamówieniu publicznym, w???cznie z reprezentowaniem interesów wykonawcy w post?powaniu protestacyjnym i odwo??awczym.
 • Pomoc w uzyskaniu z towarzystw ubezpieczeniowych nale??nych ??wiadcze?? odszkodowawczych.

 

Bezpiecze??stwo osobiste

 

 • Zapewniamy kompleksow? ochron? dla Ciebie i Twoich bliskich przed takimi zagro??eniami jak: utrata ??ycia, zamach na zdrowie i nietykalno??? osobist?, uprowadzenie, kradzie?? lub zniszczenie mienia.
 • Projektujemy systemy bezpiecze??stwa osobistego w zakresie ??rodków technicznych, ochrony fizycznej i rozwi?za?? organizacyjnych - zapewniamy mo??liwo??? ich sprawnego wdro??enia.
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu profilaktyki kryminalnej.

 

Audyt systemu bezpiecze??stwa. Organizacja ochrony obiektu.

 

 • Diagnozowanie i analizowanie zagro??e??, identyfikowanie s??abych punktów w organizacji firmy oraz w stosowanych zabezpieczeniach.
 • Weryfikacja sprawno??ci dzia??ania ochrony fizycznej i zastosowanych technicznych systemów zabezpiecze??.
 • Sprawdzenie efektywno??ci systemu bezpiecze??stwa teleinformatycznego.
 • Wspó??praca z Policj? w zakresie tworzenia i realizacji programów prewencyjnych.
 • Opracowanie, wykonanie i uzgadnianie z Policj? kompleksowych planów ochrony obiektów.

 

 

Projektowanie, wykonawstwo oraz wdra??anie technicznych systemów zabezpieczenia obiektów (CCTV, SSWiN, KD)

 

 • Opracowywanie koncepcji zintegrowanych systemów bezpiecze??stwa dla obiektów przemys??owych, handlowych, biurowców oraz budynków mieszkalnych (jednorodzinnych, wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych).
 • Sporz?dzanie projektów wykonawczych systemów elektronicznego zabezpieczenia obiektów oraz ich realizacja i wdra??anie: - telewizja u??ytkowa (CCTV) - system sygnalizacji w??amania i napadu (SSWiN) - kontrola dost?pu (KD).

 

 

Szkolenie

 

 • Prowadzenie szkole?? dla personelu banków, SKOK, urz?dów pocztowych oraz innych instytucji i podmiotów gospodarczych w zakresie rozpoznawania zagro??e?? i umiej?tno??ci racjonalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem napadów oraz aktów terroru kryminalnego (np. pod??o??enie ??adunku wybuchowego).
 • Kursy dla osób ubiegaj?cych si? o licencj? pracownika ochrony fizycznej I-go i II-go stopnia.
 • Szkolenie z zakresu przepisów reguluj?cych problematyk? ochrony informacji niejawnych. Jak nie sta? si? ofiar? przest?pstwa – „crime prevention”; kursy skutecznej samoobrony.
 • Szkolenie doskonal?ce umiej?tno??? pos??ugiwania si? broni? paln? (równie?? dla osób nie posiadaj?cych pozwolenia na bro??); strzelanie dynamiczne.
 • Szkolenie psów o profilach: „pies towarzysz?cy” oraz „pies obronny”.

 

 

Krakowskie Centrum Bezpieczeństwa

ARIANO Kancelaria Prawna